Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SBI Homebrew en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand
en bestellingen tussen ondernemer en consument. Door de website te bezoeken, jezelf te registreren of door een aankoop te doen in de webshop
accepteer je deze algemene voorwaarden.

DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: SBI Homebrew is de handelsnaam van de ondernemer. SBI Homebrew is een dochteronderneming van Selected Brewing Ingredients BV.
 • Website: www.sbi4homebrew.com. 
 • Bezoeker: een natuurlijk persoon die op de website surft.
 • Gebruiker: een natuurlijk persoon die zich op de website heeft geregistreerd.
 • Persoonlijk account: de persoonlijke omgeving waar een bezoeker na registratie op de website als gebruiker toegang toe heeft. Je kunt een persoonlijk account aanvragen door jezelf online te registreren en een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen.
 • Consument: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een koop op afstand aangaat met de ondernemer.
 • Koop op afstand: een overeenkomst tussen de ondernemer en de consument voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat de consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Dag: kalenderdag.
 • Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen. 

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

SBI Homebrew behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op de website. Deze pagina is voor het laatst inhoudelijk aangepast op 20-08-2020. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker, gebruiker en consument om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van de algemene voorwaarden.

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

SBI Homebrew BV
Doornhoek 3880
5465 TB Veghel

Kamer van Koophandel: 75406667
Btw-nummer: NL860271122B01

E-mailadres: info@sbi4homebrew.com

ONLINE REGISTRATIE

Iedere bezoeker kan zich inschrijven op de website en daardoor gebruiker worden. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord van zijn persoonlijk account. De gebruiker garandeert de juistheid van de versterkte gegevens tijdens zijn inschrijving. 

SBI Homebrew behoudt zich het recht voor om het persoonlijke account van iedere gebruiker die deze algemene voorwaarden schendt te verwijderen.

AANBOD

Het aanbod van SBI Homebrew is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. 

De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maak van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

De op de website genoemde prijzen zijn inclusief belastingen, tenzij anders vermeld. SBI Homebrew behoudt zich het recht voor om de prijzen voor producten te wijzigen. Verzendkosten zijn niet inbegrepen bij de productprijs en afhankelijk van het gewicht en afleveradres.

SBI Homebrew mag de aanbiedingen op de website te allen tijde aanpassen of intrekken. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

OVEREENKOMST

De overeenkomst tussen de ondernemer en de consument voor verkoop op afstand van producten komt tot stand langs de elektronische weg. Hiervoor treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en betalingen en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Nadat de consument het aanbod heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod per e-mail.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

HERROEPINGSRECHT

De overeenkomst tussen de ondernemer en de consument voor verkoop op afstand van producten komt tot stand langs de

Wanneer de gebruiker een koop op afstand heeft gedaan spreken we over de consument. Deze consument heeft het recht om binnen 14 dagen om welke reden dan ook van de koop af te zien. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van het aangaan van de koop op afstand. 

Tijdens deze bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer versterkte redelijke en duidelijke instructies. 

Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maak van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van de retourzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de ondernemer. 

Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor gekoelde producten en/of producten met een beperkte houdbaarheid – die daardoor snel kunnen bederven of verouderen. Deze producten neemt SBI Homebrew niet retour. Denk hierbij in ieder geval aan Hop en Gist. 

Retourformulier
Gebruik dit retourformulier om jouw aankoop te retourneren.

LEVERING

De levering wordt geacht te hebben plaats gevonden bij verzending door tussenkomst van TNT door de overdracht van de producten aan die vervoerder. Eveneens als door of namens de consument de producten worden afgehaald spreken we van een levering.

Leveringstermijn
SBI Homebrew streeft ernaar om bestellingen voor 12.00 uur geplaatst (binnen Nederland) de eerst volgende werkdag te leveren, op voorwaarde dat de bestelde artikelen op voorraad zijn. Bij voorkeur levert SBI Homebrew de gehele order in één keer compleet uit. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, neemt SBI Homebrew contact op met de consument. 

Vervangend artikel
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Aansprakelijkheid
Indien de producten niet verzonden kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoor de ondernemer niet aansprakelijk is, wordt deze geacht aan zijn verplichting tot levering te hebben voldaan door de producten ter beschikking van de consument gereed te houden, mits hij hiervan binnen 6 werkdagen nadat de producten ter verzending gereed zijn gekomen schriftelijk kennis heeft gegeven aan de consument. 

Garantie
SBI Homebrew hanteert per productgroep afwijkende garantietermijnen. Bij grondstoffen en ingrediënten handelen wij volgens de uiterste verkoop/gebruiksdatum (UVD/THT/TGT) aangegeven op het product. Op overige producten heeft de consument recht op 1 jaar garantie

BETALING

In principe dient de consument steeds vooraf te betalen door middel van een online betaling met iDEAL, PayPal of Bancontact. In het geval dat de levering wordt afgehaald bij het depot van SBI Homebrew dient de betaling eveneens vooraf te worden voldaan, tenzij anders besproken.

Houd rekening met eventuele bijkomende kosten die gepaard gaan met jouw keuze voor een betalingsmogelijkheid.

Voor de verwerking van de online betalingen is gekozen voor MultiSafepay als professionele en gespecialiseerde externe partner. SBI Homebrew is geen partij in de relatie tussen de consument en de beheerder van het betaalsysteem.

SBI Homebrew behoudt zich het recht voor om de nakoming van verplichtingen op te schorten tot het moment van volledige betaling, zonder dat de consument gedurende die periode enige aanspraak kan maken op de producten uit de webshop of recht heeft op terugbetaling.

KLACHTEN

Klachten zijn slechts geldend indien ze schriftelijk zijn ingediend en de brief of e-mail van de consument, die een omschrijving van de klacht(en) moet bevatten, binnen 2 werkdagen na de levering in het bezit van de ondernemer is.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil. Op de overeenkomst tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aan de consument wordt gevraagd om bij levering te controleren of hij de correcte goederen heeft ontvangen en of er geen uiterlijke beschadigingen zijn. Transportschade moet onmiddellijk na vaststelling gemeld worden (binnen 48 uur) per e-mail aan SBI Homebrew. De consument meldt deze transportschade per e-mail middels een duidelijke omschrijving, inclusief foto’s, van het product en de verpakking. 

Afwijkingen
Kleine in de handel toelaatbare of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, maatgeving, afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor klachten opleveren.

Herstellen
In het geval van een gerechtvaardigde klacht heeft de ondernemer het recht de gereclameerde zaken te herstellen dan wel de producten door andere producten conform bestelling te vervangen.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De website evenals de daarop gepubliceerde teksten, afbeeldingen, foto’s en video’s, zijn het exclusieve eigendom van SBI Homebrew.

AANSPRAKELIJKHEID

Verantwoordelijkheid ondernemer
SBI Homebrew is niet aansprakelijk voor eventuele schade geleden door de consument of derden die direct of indirect voortvloeien uit de niet-naleving door de consument van een van de verplichtingen die in de algemene voorwaarden zijn beschreven.

Voor schade die een direct gevolg is van de door SBI Homebrew verkochte en geleverde producten, behoudens opzet of grove schuld, is de ondernemer slechts aansprakelijk tot maximaal de netto factuurwaarde van de factuur, waarmee deze producten zijn geleverd.

Verantwoordelijkheid consument
De consument is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, materiaal of immateriaal, die zij naar aanleiding van het gebruik van een van de producten gekocht op de website lijden of hebben geleden.

Overmacht
We spreken van overmacht bij elke omstandigheid waarmee zowel de ondernemer als de consument redelijkerwijs geen rekening kon houden en ten gevolgde waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst niet door de wederpartij kan worden verlangd.

In het geval overmacht zich voordoet, zal zowel de ondernemer als de consument de wederpartij waarschuwen. In geval van overmacht kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. Daarnaast dient door de partijen een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering van de betrokken overeenkomst.

Ontbinden
Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, inclusief een eventuele naleveringstermijn met tenminste 20 werkdagen, heeft de wederpartij het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.